Just nu 747289 registrerade användare i 48308 grupper!
Skapa ny grupp
     
HEM FUNKTIONER NY ANVÄNDARE MOBILAPP KONTAKT

Integritetspolicy

Vi vill skydda Bokat.se's användares och besökares personliga integritet. Vi åtar oss därför följa denna integritetspolicy. Policyn informerar dig om villkoren kring hanteringen av dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Integritetspolicyn gäller för användandet av Bokat.se som drivs av Rodina AB. Användning av Bokat.se (nedan även kallat "tjänsten") innebär att du har förstått och samtyckt till att ha läst villkoren i denna integritetspolicy. Om du representerar en juridisk person ansvarar du för att göra dina fysiska representanter, anställda mm. medvetna om innehållet som anges häri. Med administratör nedan menas person som skapar och administrerar ett konto på Bokat.se och som där lägger till aktiviteter och medlemmar. Som appanvändare menas en person som använder Bokat.se's mobilapp och därigenom registrerar sig med mailadress och lösenord. Som medlem menas person som blivit tillagd i en Bokat.se grupp av en administratör.

Vad är en personuppgift

I denna integritetspolicy avses med dina ”personuppgifter”, all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, ditt namn, din adress och e-postadress (och i förekommande fall, dina kontouppgifter) samt annan information genom vilken du kan identifieras och som du lämnar till oss eller som du på annat sätt lämnar via tjänsten.

Vad täcks inte av denna Integritetspolicy?

Viktigt: Det är den person som administrerar gruppens konto på Bokat.se som är personuppgiftsansvarig för de medlemmar som läggs in i gruppen. I detta läge är Bokat.se personuppgiftsbiträde.

Notera, denna Integritetspolicy täcker inte den personuppgiftsbehandling som vi utför i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt ovan. Eftersom Bokat.se har över 40 000 grupper registrerade upprättar vi inte enskilda personuppgiftsbiträdesavtal utan att det specifikt efterfrågas. Hur vi hanterar data generellet omfattas av denna Integritetspolicy och bör räcka för de flesta användarna av Bokat.se. Är du som administratör av en Bokat.se grupp och således personuppgiftsansvarig ändå intresserad av att täckna ett personuppgiftsbiträdesavtal, vänligen maila support@bokat.se så hjälper vi till med detta. Vi har färdiga mallar klara.

För personuppgifter som är kopplat till ditt Bokat.se-konto i egenskap av administratör eller om du använder vår app är vi personuppgiftsansvariga.

Vi har följt riktlinjer som vår större branchkollega Doodle har använt för identifiering av i vilka lägen vi är personuppgiftsansvariga resp personuppgiftsbiträden, länk till deras privacy policy

Information vi samlar in och hur behandlar vi dina personuppgifter

För att tillhandahålla våra tjänster och möjliggöra att du so administratör kan registrera ett konto alt som appanvändare skapa ett konto hanterar vi som personuppgiftsansvariga:

- Emailadress
- Lösenord
- Cookie-data
- Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Den här typen av information är nödvändig för att kunna skapa ett konto och använda Bokat.se fullt ut.

Som administratör av en grupp kan du frivilligt även lägga till uppgifter där administratören är personuppgiftsansvarig
- Information om din grupp tex inriktning, geografisk lokalisering, ungefärligt åldersspann, ungefärlig könstillhörighet
- Olika typer av aktiviteter knutna till din grupp
- Gruppmedlemmar där namn, emailadress, telefonnummer, adress


Bokat.se lämnar aldrig ut e-postadresser eller andra uppgifter av personligt slag till annan part. Lagrade e-postadresser kommer ej att användas till annat än till e-post utskick av det som användaren av Bokat.se själv vill, i form av inbjudningar, påminnelser etc. Bokat.se kommer ej heller att skicka ut enbart reklam om sig själv eller någon annan/något annat till lagrade e-post adresser. En användre av Bokat.se kan när som helst välja att lämna en grupp via länk som finns i varje mail som skickas från Bokat.se. Som administratör kan du också när som helst avsluta en grupp och få den raderad. I båda dessa fall så tar Bokat.se bort samtlig sparad information om användaren resp gruppen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Vi använder oss av företaget Glesys för driften av Bokat.se och med dem har vi täcknat personuppgiftsbiträdesavtal. För hantering av support används SellForce Desk med tillhörande avtal för personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot de våra allmänna villkor eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi uppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlas in för i enlighet med denna policy eller tills dess att du själv väljer att bli raderad. Ett inaktivt konto på Bokat.se kommer automatiskt att raderas och samtliga uppgifter ts bort efter 1 års inaktivitet. Med inaktivitet menas i detta fallet att administratören inte loggat in på Bokat.se-kontot sista tolv månaderna och/eller inga aktiva aktiviteter med tillhörande svar sista 12 månaderna. För eventuella köp som gjorts kan uppgifter behövas sparas för att vara förenlig med bokföringslagen.

Säkerhet

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Alla personuppgifter som lämnas till oss lagras på säkra servrar placerade i Sverige med regelbunden backup.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag till de uppgifter vi behandlar om dig som gruppadministratör eller appanvändre och att dina personuppgifter ska rättas till om de är felaktiga. Du har även rätten att begära att de ska raderas eller göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter.

För personuppgifter som administratören av en grupp dvs personuppgiftsansvarig för gruppen där vi agerar personuppgiftsbiträde är det till administratören du ska vända dig i första hand. Dock kan du som användare alltid av Bokat.se begära ut vilka uppgifter som finns sparade samt få dem raderade.

Cookies

Läs om vår cookie policy här och hur vi hanterar Cookies

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy för att tillämpa aktuell dataskyddslag. Ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de har publicerats eller direkt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt kan du alltid kontakta oss via e-post till support@bokat.se.